Sütik (Cookie)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a dunaital.hu weboldal felhasználói részére
Duna Italkereskedő Ház Kft
Székhelye:
2750 Nagykőrös, Délibáb utca 9.
Bejegyző bíróság:
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma:
13-09-165083
Adószáma:
23599934-2-13
Kamarai tagság:
Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Képviseli:
Csonó Tibor
Elektronikus levelezési címe:
csonotibor@dunaitalker.hu
Telefonszáma:
+36 70 777 2501
Tárhely szolgáltatója:
EvolutioNET Kft. Székhely:7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. Cégjegyzékszám: 02-09-075023
mint adatkezelő Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2) bekezdésében rögzített személyes adatok alkotmányos alapjogi védelme alapján látogatóink számára követhetővé és ellenőrizhetővé tesszük az általunk végzett adatkezelés egész útját és partnereink részére jogaiknak gyakorlását biztosítjuk. Ennek érdekében a következő előzetes tájékoztatást nyújtjuk:
Elérhetőségeink
Postai cím:
Duna Italkereskedő Ház Kft. 2750 Nagykőrös, Délibáb utca 9.
E-mail:
csonotibor@dunaitalker.hu
Honlap:
dunaital.hu
Telefonszám:
+36 70 777 2501
Fenti elérhetőségek bármelyikén további tájékoztatás kérhető, illetve elérhető.
Az adatkezelés célja és jogalapja
Kereskedelmi tevékenységünk bemutatása érdekében, valamint ügyfeleinkkel és tevékenységünk iránt érdeklődő látogatóinkkal való kapcsolatteremtésünk elősegítése érdekében internetes úton elérhető honlapot üzemeltetünk. Ennek az elsődleges szempontnak a figyelembevételével végezzük látogatóink adatainak kezelését is, mindenkor a tisztességes és törvényes adatkezelés, és közös érdekeink figyelembevételével.
Adatkezeléseink jogalapját azon saját jogos érdekünk teremti meg, amely – egyezve az érintettek érdekeivel is – fakad az érdeklődő látogatókkal való kommunikációnk könnyebbé tételéből, valamint saját ügyfeleink tevékenységeinkkel kapcsolatos informáltságának elősegítéséből.
Kezelt adatok köre és tárolásuk időtartama
Közzétett elérhetőségeinken való megkeresések által a tudomásunkra jutott személyes adatokat a megkeresések céljához kötötten, a szükséges ideig kezeljük. Ha a kívánt cél eléréséhez már nem szükséges az így tudomásunkra jutott személyes adatok kezelése, töröljük ezeket adatbázisunkból. Elsődlegesen a megkeresések által név és elérhetőségi adatok merülhetnek fel adatkezeléssel érintve, de megkeresőink által szolgáltatott egyéb adatok is számba vehetők esetileg. Természetesen amennyiben az esetek körülményeit figyelembe véve úgy ítéljük meg, hogy a részünkre szolgáltatott adatok a megkeresések céljainak eléréséhez szükségtelenek, azokat – a megkeresők érdekeit szem előtt tartva, – a szükséges mértékhez igazítjuk.
Kommunikációs felületeink jellegéből adódóan ún. „cookie”-k – felhasználók eszközein használt kicsi szöveges fájlok – használatával nevezett céljaink elérését, valamint a felhasználói élmény magasabb szintre emelését segítjük elő.
A dunaital.hu honlapunkon a következő cookie-kat használjuk:
Süti neve
Honnan származik
Leírása
Lejárati ideje
Egyéb információ
1P_JAR
.gstatic.com
cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják.
2 év
nem gyűjt személyes információkat
wordpress_logged_in
dunaital.hu
Belépés után tárolja a felhasználónevet, a belépés idejét.
14 nap
nem gyűjt személyes információkat
wordpress_test_cookie
dunaital.hu
A WordPress beállítja ezt a cookie-t, amikor belép a bejelentkezési oldalra. A cookie segítségével ellenőrizheti, hogy a webböngésző engedélyezi vagy elutasítja a cookie-kat.
törölve a böngésző bezárásakor
nem gyűjt személyes információkat
wp-settings-1
wp-settings-time-1
dunaital.hu
Belépés után a rendszer egyedi azonosítóval látja el a felhasználót, ami tárolja az egyedi beállításokat és jogosultásgokat.
1év
nem gyűjt személyes információkat
euCookie
dunaital.hu
Ezzel fogadja el a cookie-k használatát.
1 nap
nem gyűjt személyes információkat
age_gate
dunaital.hu
Az életkorhoz kötött belépést szolgálja.
1 nap
nem gyűjt személyes információkat
Adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozó
Az adatok kezelését saját hatáskörben az adatok kezelésére feljogosított munkavállalóink, megbízottaink által végezzük, így azok megismerésére is kizárólag ők jogosultak. Ennek során betartanak minden törvényi és szükséges intézkedést, amely az adatok védelmét hivatott szolgálni, továbbá figyelembe veszik az adatkezelési célokban megfogalmazottakat, melyekhez a feltétlenül szükséges mértékű adatfelhasználást tartják szem előtt.
Más adatfeldolgozót az adatkezelés során nem veszünk igénybe, amennyiben azonban ilyenre mégis sor kerülne, az ezzel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünknek kimerítően eleget teszünk partnereink felé.
Adatbiztonság
Partnereink adatainak védelme érdekében megteszünk minden, a jogszabályok által előírt és szükséges rendelkezést, amely az általunk tárolt és felhasznált adatokkal kapcsolatos műveletek egészét meghatározza. Mind technikai, informatikai, mind vállalatunk belső szervezési rendjét illetően megfelelünk azon kötelezettségünknek, amellyel az adatok védelme által egyben látogatóink magánszférájának védelmét is biztosítjuk, különösen az adatok jogosulatlan hozzáférése, megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, valamint véletlen megsemmisülése és sérülése, továbbá hozzáférhetetlenné válásuk elleni intézkedések megtételével.
Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségei
Az adatkezelés minősége és célhoz kötöttsége érdekében megfelelő jogosultságokat biztosítunk az érintettek részére a követelmények ellenőrzésére és végső soron kikényszeríthetőségére.
Általánosan és konkrét ügyekben tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik adataik helyesbítését, azokhoz hozzáférést, törlését, kezelésük korlátozását, valamint adataik hordozhatóságát igényelhetik. Mindezeket a jelen szabályzatban megfogalmazott és jogszabályokban előírt korlátok figyelembevételével. Ezeket az alább megadott elérhetőségeinkre hozzánk eljuttatott kérelem formájában tehetik meg, amelyre a lehető legrövidebb úton, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást adunk.
Az érintettek személyes adataik kezelése ellen is tiltakozhatnak. A tiltakozást kérelem formájában tehetik meg, melyeket azok benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálunk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.
A bejelentett adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk.
Lehetőség van jogérvényesítési igény külső szervek útján való érvényesítésére, azonban bármely eljárás kezdeményezése előtt javasoljuk a részünkre elküldött kérelmek elsődlegességét. Egyrészről lehetőség van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; tel.: +36 (1) 391-1400) előtt eljárást kezdeményezni, másrészről bírósághoz fordulás lehetősége is adott. Ez utóbbi esetben a lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük szerinti törvényszék illetékességét is választhatják az érintettek.
Az érintett személy jogai
Az érintett személy az alábbi jogosultságokkal rendelkezhet:
 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 • Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 • Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 • Az érintett hozzáférési joga
 • A helyesbítéshez való jog
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 • Korlátozások
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:
 • az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
 • a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
 • jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
 • a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
 • adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó, megfelelő garanciákról.
Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul;
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés
 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az előbb taglalt szerződéskötést és érintetti hozzájárulást említő esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
Korlátozások
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
Jelen tájékoztató keltezésének napjától hatályos.
Kelt: Budapest, 2018 év. november hó 26. napján